De kosten

Het IMA is een vzw, opgericht door de Belgische ziekenfondsen. Zij dragen het grootste deel van de structurele kosten voor het samenstellen en onderhouden van de IMA-databanken. Een beperkt percentage van de kosten wordt gedekt door de structurele financiering van de Permanente Steekproef en door facturatie aan derden. Voor de kostenraming moet men een onderscheid maken tussen een vaste forfaitaire bijdrage en bijkomende variabele kosten.
Wenst u toegang tot gecodeerde individuele data, dan bedraagt het forfait 7.000 euro. Als we uw aanvraag kunnen beantwoorden op basis van de Permanente Steekproef dan is er geen forfaitaire bijdrage, enkel een bijdrage in het aantal gewerkte dagen. In de andere gevallen bedraagt het forfait 1.000 euro.

Kosten inbegrepen in de forfaitaire bijdrage :

  • Bijdrage aan het onderhoud van de datawarehouse. [Bij de ziekenfondsen moeten verschillende personen maandelijks de dataleveringen naar het IMA uitvoeren. Bij het IMA worden deze data ontvangen, gecontroleerd en in de DWH geplaatst.]
  • De werkuren nodig voor de opstart van een project zoals vergaderingen, methodologische verfijning, advies i.v.m. specificiteit van de facturatiedatabanken, uitwerken van datatrajecten met koppelingsprocedures, advies bij schrijven van de machtigingsaanvraag en finaal nazicht.
  • De werkuren voor het klaarzetten van de data : selectie van de projectdata, opvolgen van koppelings- en coderingstrajecten.
  • Verwerking van de data door de Trusted Third Party (TTP) : elke aanvraag/project krijg een specifieke codering (van rechthebbenden en verstrekkers, en — indien noodzakelijk — ook van instellingen en statistische sectoren). Indien het uitsluitend om IMA-data gaat, codeert de TTP-KSZ. Indien het om een koppeling gaat van IMA-data met een externe gegevensbron, worden de coderingen door de TTP – eHealth gedaan.
  • Ter beschikking stelling van de projectdata op de beveiligde omgeving van het IMA (bijdrage in de kost voor het opslaan en beheren van de databanken). In de prijs wordt voorzien dat de data (max. 20 Gb) 2 jaar ter beschikking zullen staan.
Kosten
DataForfaitaire tussenkomst in het onderhoud van de databank + analyse van de aanvraagAantal dagen dat extra wordt aangerekend
Aggregaat - anoniem resultaatsbestand Aanvraag op basis van de permanente steekproef (EPS) EPS financiering Afhankelijk van de complexiteit van de gevraagde bewerkingen worden er effectief gepresteerde dagen aangerekend. Gemiddeld gaat het om 1 tot 5 dagen.
Aggregaat - anoniem resultaatsbestand Aanvraag op basis van de databanken terugbetaalde gezondheidszorg van de volledige populatie 1.000 € Afhankelijk van de complexiteit van de gevraagde bewerkingen worden de effectief gepresteerde dagen extra aangerekend.
Individuele data - positief advies Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Aanvraag project met toegang tot individuele gegevens voor aanvrager 7.000 € (cf. supra ‘kosten inbegrepen in de forfaitaire bijdrage’) Afhankelijke van de complexiteit van het project worden de effectief gepresteerde dagen extra aangerekend.

Mogelijke bijkomende variabele kosten :

  • Indien de data langer dan 2 jaar ter beschikking moeten blijven.
  • Indien het totaal volume van 20 Gb wordt overschreden.
  • Afhankelijk van de complexiteit van de gevraagde dataverwerking worden er effectief gepresteerde dagen extra aangerekend.
  • Om toegang te krijgen tot de IMA-servers wordt er een VPN connectie opgezet.

Dagtarief analist/expert1 : Analist : € 610 (2019) - Expert : € 1085 (2019)
Vanaf het ogenblik dat de projectfiche en de eventuele machtigingsaanvraag voldoende in detail zijn uitgewerkt, maakt het IMA een kostenraming. Het aantal noodzakelijke analysedagen wordt aanvankelijk ruim gebudgetteerd. Na voltooiing van het project factureert het IMA alleen de dagen die een analist/expert werkelijk heeft gepresteerd.

1 Deze tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde loonkost van respectievelijk, een stafmedewerker- universitair niveau en een arts, verhoogd met een overhead van 20% (kantoor, vorming). De tarieven van het jaar T worden aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex van december T-1 t.o.v. deze van december T-2.