Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel

tel : 02/528.60.11

http://www.socialsecurity.fgov.be/

De missie van de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid bestaat erin de motorrol te spelen voor de overheden, de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsook voor de Openbare instellingen van sociale zekerheid teneinde de houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen. Deze moet verzekeren dat een afdoende sociale bescherming geboden blijft, dat eenieder op een correcte manier kan genieten van zijn sociale rechten en dat iedereen overtuigd is van de noodzaak om correct bij te dragen tot de sociale zekerheid.