Het Intermutualistisch Agentschap publiceert haar derde rapport over de deelname aan het opportunistisch screeningsprogramma in België en dit in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het Kankerregister.

Dit rapport bestaat naast een power point ook uit een excelbestand, met daarin onder meer het aantal prestaties, de jaarlijkse en driejaarlijkse dekkingsgraad, en het overtollig gebruik van uitstrijkjes in de periode 2006-2012. Deze cijfers zijn beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen, de drie gewesten en verschillende sociaal statuten. Dit excelbestand is te krijgen op aanvraag bij valerie.fabri@solidaris.be en aaron.vandenheede@socmut.be.

Het rapport wordt tevens aangevuld door cijfermateriaal op de IMA-Atlas. Op deze website (http://atlas.aim-ima.be) kan u de dekkingsgraad per leeftijdsgroep en sociaal statuut tot op het niveau van de gemeente raadplegen. Deze cijfers zijn beschikbaar voor de periode 2002-2012 en stelt u in staat om zelf de evolutie van de dekkinsgraad op te volgen.

In België namen in 2010-2012 57% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar oud deel aan het opportunistisch baarmoederhalskankerscreeningprogramma. De dekkingsgraad is ongeveer even hoog in de drie gewesten. De aanpassingen van de nomenclatuur in 2009 hebben geleid tot een daling van het overtollig gebruik van uitstrijkjes, maar hebben niet geleid tot een hogere dekkingsgraad. Zoals waargenomen in de voorgaande rapporten, en bij de screening van borstkanker, is de dekkingsgraad van vrouwen uit een zwakker socio-economische milieu (verhoogde tegemoetkoming) en oudere vrouwen aanzienlijk lager.

Contact Intermutualistisch Agentschap (IMA) :
Aaron Van den Heede - aaron.vandenheede@socmut.be