De statistieken die hieromtrent beschikbaar zijn op de IMA Atlas gaven aan dat 65-plussers vaker een antipsychoticum nemen dan de andere leeftijdscategorieën. Bij personen die verblijven in een woonzorgcentrum gaat het om meer dan een kwart. Deze analyse vormde de basis voor dit rapport.

Antipsychotica zijn een therapeutische groep van geneesmiddelen die gebruikt worden ter behandeling van psychotische aandoeningen. Dit zijn aandoeningen waarbij de patiënt zijn grip op de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Er zijn een aantal andere aandoeningen waarbij antipsychotica gebruikt worden, maar de effectiviteit ervan is niet altijd wetenschappelijk aangetoond.

In 2019 gebruikte 31% van de bewoners van een woonzorgcentrum (ouder dan 75) minstens één keer een antipsychoticum. Van deze groep gebruikte 41% dit langer dan 6 maanden, hoewel antipsychotica best zo kort mogelijk gebruikt worden om ongewenste effecten te beperken. De hoge gebruikscijfers en de lange gebruiksduur bij ouderen in woonzorgcentra zijn daarom problematisch.

De richtlijnen omtrent het gebruik van antipsychotica zijn na de onderzochte periode verder aangescherpt. De toekomst zal uitwijzen of dit tot een beter aangepast gebruik van antipsychotica zal leiden.