Een nauwere samenwerking tussen zorgverleners en –instellingen is daarvan een belangrijke component. De pilootfase loopt van 2017 tot 2021 en richt zich in het bijzonder op patiënten met een chronische aandoening. Het IMA draagt bij aan de evaluatie en monitoring van de pilootprojecten. We berekenen de efficiëntiewinsten die de projecten realiseren en brengen met behulp van indicatoren de evolutie van de gezondheid en de gezondheidszorgen in kaart.

Doelstelling
Het plan ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’ sluit aan bij een wereldwijde trend in de hervorming van het systeem van gezondheidszorg. Het vertrekt vanuit de visie dat de huidige zorgverlening te zeer gericht is op afzonderlijke ziektebeelden en versnipperd over diverse zorgactoren. Men wenst deze te transformeren naar een geïntegreerd en patiëntgericht gezondheidssysteem. Meer uitleg over ‘Integrated health services’ door de Wereldgezondheidsorganisatie vindt u hier.

Geïntegreerde zorg heeft een drievoudige doelstelling (Triple Aim) :

  • voor de patiënt, in het bijzonder de chronisch zieke : een verbetering van de kwaliteit van de zorg
  • voor de bevolking : een verbetering van de gezondheid en de levenskwaliteit
  • voor het gezondheidssysteem : een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen

Om deze doelstellingen te bereiken zijn veranderingen nodig in de organisatie en de financiering van zorg, en tevens in de manier van denken en handelen bij patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. Onze overheid wil deze veranderingen niet van bovenaf opleggen maar tot stand brengen in samenwerking met de betrokken stakeholders.

12 pilootprojecten
Twaalf pilootprojecten zullen gedurende vijf jaar nieuwe initiatieven inzake geïntegreerde zorg ontwikkelen en testen, in het bijzonder voor personen met een chronische aandoening. De projecten bestaan uit een consortium van lokale zorgorganisaties en zijn verspreid over België : zes in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. In functie van de noden van de eigen regio heeft elk pilootproject een doelgroep van patiënten gekozen, een locoregionaal actieplan uitgewerkt en een financieringsmodel opgesteld.

De pilootprojecten ontvangen van de overheid administratieve, financiële en wetenschappelijke ondersteuning en hebben toegang tot nieuwe IT-toepassingen die de zorgactoren toelaten om gegevens te delen.

Ondersteuning door het IMA
In opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het RIZIV biedt het IMA ondersteuning aan de pilootprojecten :

  1. Berekening van de efficiëntiewinsten. Geïntegreerde zorg beoogt een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen (cf. Triple Aim). Om dit te evalueren schatten we het effect van de acties ondernomen door de pilootprojecten op de gezondheidsuitgaven. Aan projecten die efficiëntiewinsten realiseren biedt de overheid de mogelijkheid om deze gedurende de looptijd van het project te investeren in nieuwe acties.
  2. Monitoring van de evolutie : met een 100-tal indicatoren brengen we de actuele situatie en de evolutie van de pilootprojecten in kaart. De indicatoren meten sociaal-economische kenmerken van de doelgroep en de totale bevolking, het aandeel patiënten met chronische aandoeningen en het gebruik van gezondheidszorgen en geneesmiddelen.

Meer info
Plan Geïntegreerde Zorg :
Website Plan Geïntegreerde Zorg
Koninklijk Besluit inzake de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

Contact IMA
Karen Geurts
0476 95 18 53
karen.geurts@intermut.be