Projecten

Het IMA voert analyses uit over de Belgische gezondheidszorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit gebeurt op eigen initiatief of samen met partners en actoren binnen het gezondheidssysteem. Van sommige studies kan u de publicatie downloaden met een schat aan cijfermateriaal, regionale vergelijkingen en evoluties.

Population Health Management

25 maart 2024

In 2023 stapte het IMA mee in Data4PHM (‘Data for population health management’). Dit is een samenwerkingsverband voor het samenbrengen van gezondheidsdata, om population health management (PHM) en geïntegreerde zorg te ondersteunen in België en de deelstaten. Op die manier wil het bijdragen aan een performanter gezondheidszorgsysteem, waarbij de ‘triple aim’-doelen zoveel mogelijk worden nagestreefd en opgevolgd.

Polyfarmacie in België

22 maart 2024

In 2021 nam 13,5% van de inwoners van België minstens vijf verschillende geneesmiddelen over een langere periode. Iets meer dan 3% nam zelfs voor langere periodes minstens tien geneesmiddelen. Dergelijk medicatiegebruik duikt vooral op bij 65-plussers en bij personen met lager inkomen.

Gebruik van antipsychotica in woonzorgcentra

15 maart 2024

In 2022 kreeg het Intermutualistisch Agentschap een vraag vanuit de VRT, in het kader van een reportage van “Pano”, aangaande het gebruik van antipsychotica bij ouderen.

Dashboard Mental Health Care

11 maart 2024

Om psychologische zorg toegankelijk te maken, wordt sinds september 2021 eerstelijns psychologische zorg terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

Consultaties bij arts-specialisten

5 februari 2024

Iets meer dan 60% van de inwoners van België had in 2022 minstens één consultatie bij een specialist. De afgelopen tien jaar zat er weinig beweging in dit cijfer, al was er een kleine daling in 2020.

Amputaties bij diabetespatiënten

28 november 2023

Diabetes is een veelvoorkomende aandoening die verschillende complicaties kan veroorzaken aan hart en bloedvaten, ogen, nieren en zenuwstelsel. Eén van de meest gevreesde complicaties van diabetes, is het ontwikkelen van een wonde aan de voet.

Maximumfactuur

14 november 2023

Bijna 8% van de bevolking betaalde in 2020 dusdanig veel remgeld, dat ze hun plafondbedrag van de maximumfactuur bereikten. Dit percentage was in 2020 gezakt naar aanleiding van de coronapandemie, maar ook de regionalisering heeft voor een daling gezorgd.

Verhoogde tegemoetkoming en vervangingsinkomen in België

14 september 2023

In 2022 had 20% van de Belgen recht op een verhoogde tegemoetkoming voor zijn ziekteverzekering. Dit is een sociaal statuut om voor personen met een laag inkomen de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren. Dit percentage stijgt met de jaren, al impliceert dit niet noodzakelijk dat het percentage Belgen met een laag inkomen (aan hetzelfde tempo) stijgt.

Ereloonsupplementen bij verblijven in algemene ziekenhuizen

23 augustus 2023

In de Belgische algemene ziekenhuizen werden in 2021 bij iets minder dan 13% van de opnames (klassieke verblijven en dagverblijven) een ereloonsupplement aangerekend. Er zijn wel grote verschillen tussen de individuele ziekenhuizen: sommigen rekenen dit vaker aan dan andere en ook de gehanteerde percentages verschillen sterk.

Antibioticagebruik in België

22 augustus 2023

Eind jaren ’90 behoorde België tot de top 3 van antibioticagebruik in Europa. Overmatig gebruik leidt echter tot antibioticaresistentie, wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Sinds 2000 vinden er nationale sensibiliseringscampagnes voor een correct gebruik van antibiotica plaats. Uit cijfers van het IMA blijkt dat de consumptie sinds 2015 gevoelig is gedaald.

Financiële toegankelijkheid

Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt

15 juni 2023

De financiële impact van ziekenhuiszorg moet voor de patiënt haalbaar en voorspelbaar zijn, ook voor wie geen bijkomende ziektekostenverzekering heeft. Met de Ziekenhuisbarometer maakt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) jaarlijks een evaluatie van de financiële toegankelijkheid van een ziekenhuisopname.

Financiële toegankelijkheid van ambulante MRI- en CT-scans, radiotherapie, PET-scan en scintigrafie

15 juni 2023

In twee studies onderzocht het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de ereloonsupplementen die werden aangerekend voor o.a. ambulante MRI-scans, CT-scans, radiotherapie, PET-scans en scintigrafie. Dit zijn prestaties die gezien de vereiste apparatuur enkel in ziekenhuizen uitgevoerd kunnen worden. Met deze onderzoeken wil het IMA de financiële toegankelijkheid en tariefzekerheid van deze verstrekkingen objectief weergeven.

VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

Nuttige linken

Partners