De IMA-coördinatiecel (IMA-CEL)

De IMA-coördinatiecel (IMA-CEL), het uitvoerend orgaan van het IMA, staat in voor de operationele werking. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe partners.

Lees meer

De data-managers van de IMA-CEL beheren, in samenwerking met de onderaannemer van het IMA, de volledige infrastructuur en de databanken van het IMA. Zij coördineren de dataleveringen vanuit de ziekenfondsen en waken over de datakwaliteit. Zij creëren de dataset die ter beschikking worden gesteld aan analisten en onderzoekers. Twee IMA-CEL- medewerkers hebben specifieke ervaring met het uittekenen en opvolgen van datatrajecten waarbij IMA-data aan externe databronnen worden gekoppeld.

Data-analisten – project-managers staan in voor de projectcoördinatie, de gegevensverwerking, de analyse en de rapportering in het kader van projecten van het IMA, de partners van het IMA of externe aanvragers.

Via de twee program managers heeft de IMA-CEL impact op de door het stuur- en coördinatiecomité (SCC) genomen beslissingen en de gekozen strategie. De IMA-CEL rapporteert aan het SCC en bereidt alle vergadering van het SCC en de raad van bestuur voor.

Het IMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming en een toezichthoudend arts.
Ook de coördinator fraudebestrijding in de gezondheidszorg maakt deel uit van de IMA-CEL. Hij ondersteunt de intermutualistische werkgroep Datamining en Controle.

Het stuur- en coördinatiecomité (SCC)

De operationele leiding van het IMA is de verantwoordelijkheid van het stuur- en coördinatiecomité (SCC IMA). Het komt maandelijks bijeen. Elk ziekenfonds heeft twee leden in het SCC. De twee program managers van de IMA-CEL zijn ook lid van het SCC.

Lees meer

De voornaamste taak van het SCC is de voorbereiding, goedkeuring en opvolging van de verschillende projecten. Het SCC beoordeelt de verschillende aanvragen en stelt de projectgroepen samen. Verder volgt het SCC de besteding van het budget op en bereidt het de politieke besprekingen op het niveau van de raad van bestuur voor. In functie van de politieke actualiteit kan het SCC de raad van bestuur raad geven omtrent aanpassingen aan de planning en de inhoud van het goedgekeurde jaarprogramma. Het SCC verzekert, binnen het door de raad van bestuur gecreëerde overlegkader, de operationele relaties met de partners en externe organen. In nauwe samenwerking met de IMA-CEL onderhoudt het de operationele relaties met de intermediaire organisatie die belast is met het gegevensbeheer.

De Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit de zeven ziekenfondsen en vier externe partners : het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV), de Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Sinds de zesde staatshervorming worden vertegenwoordigers van de regionale overheden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg op niveau van de raad van bestuur.

Lees meer

De belangrijkste taak van de raad van bestuur is het goedkeuren en opvolgen van het jaarprogramma en het budget van het IMA. De raad van bestuur bepaalt de algemene strategie en prioriteiten van het IMA op middellange en lange termijn en verzekert in naam van het IMA de relaties met de voogdijoverheden en de externe partners. De raad van bestuur creëert de basisvoorwaarden noodzakelijk voor het SCC en de projectgroepen om hun missies in de meest gunstige omstandigheden te kunnen vervullen, en in het bijzonder om de projecten te realiseren. Het debat over politieke onderzoeksthema’s wordt op niveau van de raad van bestuur gehouden.

De leden van de Raad van Bestuur :

 • Van Gorp L. - LCM (Voorzitter)
 • De Smet F. - LCM
 • Derroitte E. - LCM
 • Degryse E. - LCM
 • Mayne P. - LNZ
 • Verertbruggen P. - NVMS (Secretaris)
 • Callewaert P. - NVMS
 • Laasman J.-M. - NVMS
 • Cools P. - NVMS
 • De Waele R. - LLM
 • De Ruyck P. - LLM
 • Brenez X. - MLOZ
 • Ceuppens A. - MLOZ
 • Allein J. - MLOZ
 • Miclotte C. - HZIV
 • Van Gestel K. - HR Rail KGV
 • De Cock J. - RIZIV
 • Samyn P. - FOD Sociale Zekerheid
 • Ponce A. - FOD Volksgezondheid
 • Devries S. - KCE
 • Gillet P. - KCE

De ziekenfondsen

De ziekenfondsen vormen de Algemene Vergadering van het IMA en besturen het IMA mee via de Raad van Bestuur en het Stuur- en Coördinatiecomité. Data-analisten, domeinexperten en artsen vanuit de ziekenfondsen werken multidisciplinair samen met de IMA-CEL in intermutualistische projectgroepen, samengesteld in functie van specifieke projectnoden.

Lees meer

 • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
 • Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten
 • Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 • Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg, 579
1031 Brussel
landsbond@cm.be
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
Charleroisesteenweg 145
1060 Brussel
info@lnz.be
www.neutrale-ziekenfondsen.be

Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
info@socmut.be
www.socmut.be

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Livornostraat 25
1050 Brussel
info@mut400.be
www.liberalemutualiteit.be

Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lenniksebaan 788A
1070 Brussel
info@mloz.be
www.mloz.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Troonstraat 30A
1000 Brussel
info@caami-hziv.fgov.be
www.hziv.fgov.be

Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV
Frankrijkstraat 85
1050 Brussel
900.css-kgv@b-holding.be
https://hr-railcare.be